Ночные кошмары царя Камсы

ДУХСВАПНЫ КАМСЫ (ИЗ «БРАХМА-ВАЙВАРТА ПУРАНЫ») камса увача майа дршито ништхе йодухсвапно хи бхайа-прадах нибодхата будхах сарвебандхаваш ча пурохитах Камса сказал:

Читать далее